Verificar Documents

Servei de Verificació de documents de Institut Metropolita del Taxi

Des d'aquesta pàgina podrà verificar la validesa del document que posseeix mitjançant la comprovació del codi de verificació que es troba imprès en el mateix. Si el document és vàlid, se li oferirà a més la possibilitat d'obtenir una còpia de l'original en format electrònic.©Carrer 62, núm. 18, Edifici B. Zona Franca 08040 (Barcelona). Teléfono: 93 223 51 51. Email: imetinfo@amb.cat